دفتر و دفترچه،دفترهولگرامی،دفتر فانتزی،دفتر دخترونه،دفتر بیلی